Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op airport-frankfurt.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van airport-frankfurt.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. airport-frankfurt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan de airport-frankfurt.nl verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door airport-frankfurt.nl verstrekte informatie.

Het gebruik van airport-frankfurt.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het aanvragen van brochures, maken van afspraken, de aankoop van een product/dienst of enig ander product of dienst als resultaat van op airport-frankfurt.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze site. airport-frankfurt.nl kan niet instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

airport-frankfurt.nl sluit zich voor iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebuik van airport-frankfurt.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De informatie op de website airport-frankfurt.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

airport-frankfurt.nl bevat links naar websites van derden. airport-frankfurt.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar gelinkt wordt. De geplaatste links van airport-frankfurt.nl houden op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van airport-frankfurt.nl of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Een bezoeker van airport-frankfurt.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in airport-frankfurt.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van airport-frankfurt.nl.